Navigatiekoppelingen overslaan
artikel
 
Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond
do 28-05-2020


Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond is. De diverse financiële ratio’s laten de laatste jaren een stabiele positieve ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijk dalende trend. De gemeente Boxmeer presenteert al jaren een reëel sluitende begroting en de jaarrekeningen laten een positief resultaat zien.
 
Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 van de gemeente Boxmeer sluit na overheveling van doorlopende budgetten naar 2020 met een netto positief resultaat van € 1.103.143. Belangrijkste meevallers zijn een hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere kosten Inkomensvoorzieningen en een hogere opbrengst van leges. Voorgesteld wordt het positieve resultaat te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige investeringen. Daarnaast is een bedrag van € 500.000 opzij gezet om onder andere de gevolgen van de corona-crisis op de gemeentelijke budgetten in 2020 op te vangen.
 
Inhoudelijk is in 2019 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:
Vaststelling van het herindelingsontwerp tot vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022;
Instelling Jongerenforum;
Start nieuwbouw gymzaal Metameer;
Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied;
Start herontwikkeling hoek Burgemeester Verkuijlstraat/Steenstraat;
Start herinrichting Hoogkoorplein;
Aanleg breedband in de gemeente Boxmeer. 
Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Boxmeer in 2019 is terug te vinden in de jaarrekening 2019.
 
1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde middelen van het dienstjaar 2020. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2020 op koers ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 292.026. Belangrijkste mutaties zijn:
Lagere personeelskosten € 405.000 (voordeel);
Hogere kosten outplacement € 212.000 (nadeel);
Hogere kosten inhuur personeel € 247.000 (nadeel);
Kosten bestrijding eikenprocessierups € 60.000 (nadeel);
Lagere winstuitkering BNG € 51.000 (nadeel);
Hogere kosten WOZ bezwaar en beroep € 50.000 (nadeel). 
Kadernota 2020
In de Kadernota 2020 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2021-2024. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangeven.
 
De financiële positie van gemeenten staat al langer onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. Met het kabinet wordt onderhandeld over meer financiële stabiliteit voor gemeenten. Daarnaast lopen onderzoeken naar de structurele kosten van de Jeugdzorg en de Herijking van het Gemeentefonds. Met name de laatste kan grote (negatieve) gevolgen hebben voor de plattelandsgemeenten.
 
Het college van B&W stelt in het begrotingsjaar 2021 een hoger investeringsniveau voor dan gebruikelijk. Dit wordt ingegeven door de wens de gemeente Boxmeer met een goed voorzieningenniveau over te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het college hecht er aan dat een aantal noodzakelijke projecten doorgang kunnen vinden. Tegelijkertijd wil het college de gemeente Boxmeer als een financieel gezonde gemeente overdragen aan de nieuwe gemeente. De Kadernota 2020 laat dan ook ondanks het hogere investeringsniveau een sluitend meerjarenperspectief zien.
 
De Jaarrekening 2019, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 en de Kadernota 2020 zijn vanaf 29 mei digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl onder de knop BEGROTING ONLINE
 

 

Archief van nieuws
 
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 


Rss
 
  Wat is RSS?

Wat is RSS en waarvoor dient het?
RSS is een handige technologie om uw favoriete websites te volgen, zonder dat u steeds naar de website toe hoeft te gaan om te kijken of er nieuws is.

RSS en RSS feeds Om RSS verder uit te leggen maken we hier gebruik van de RSS feeds die Vortum-Mullem.info aanbiedt. Om te weten te komen welke nieuwe informatie zoals nieuws en agenda Vortum-Mullem.info vandaag heeft gebracht kun je naar www.Vortum-Mullem.info gaan en de homepage en onderliggende nieuws en agenda pagina lezen. Voor een compleet overzicht van de laatste nieuws- en agendaberichten van Vortum-Mullem.info kun je gebruik maken van een bijzonder handige toepassing: RSS.

Hoe werkt het?
Vortum-Mullem.info heeft binnen haar website zogenaamde RSS feeds klaarstaan. Dat zijn kleine tekstbestanden die een opmaak hebben die voldoet aan de wereldwijde RSS standaard. Die RSS standaard is te vergelijken met HTML, de 'taal' waarin internetpagina's geschreven worden, maar dan veel simpeler. Elke keer dat een nieuw bericht wordt geplaatst wordt het bijbehorende RSS-bestand, de feed, automatisch voorzien van de laatste informatie. Daardoor laat de RSS-feed altijd de laatste nieuws- en agendaitems zien, zonder dat daar enige vertraging in zit.

Hoe kun je een RSS lezen?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om RSS feeds te kunnen lezen: via een website/ browser en via een speciale reader.

Via een website/ webbrowser
De meeste webbrowsers, al dan niet door middel van een speciale plug-in, zijn in staat om rechtstreeks RSS-feeds in te lezen. Browsers die dat zonder meer kunnen, zijn onder andere de laatste versie van Internet Explorer, Opera en Firefox browsers voor Windows en de laatste versie van Safari, de browser voor de Mac, kan het ook. Wie meer wil weten over die mogelijkheden kan het best bij de makers van de browsers kijken hoe dat voor elk product werkt.

Via een RSS-Reader
Als je de RSS-feeds via een apart programma wil lezen, kun je daarvoor kiezen uit vele RSS Readers. Wie nieuwsgroepen leest via een aparte reader kent de voordelen ervan. Voor de leek: een reader kan meerdere RSS feeds verzamelen en groeperen naar keuze van de gebruiker. Daardoor kun je via één programma zowel de rss feeds van Vortum-Mullem.info alsook die van bijvoorbeeld de NOS, BBC en CNN lezen.Ze bestaan voor alle platformen en in vele soorten en maten. Uiteenlopend van hobbywerk tot zeer professioneel.

Meer weten over RSS?
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS